Rainbow has seven colors. This easy song teaches the seven colors of a rainbow.

彩虹歌
cǎi hóng gē

红色, 黄色,粉红,绿
hóng sè, huáng sè, fén hóng, lǜ,
紫和橙
zǐ hé chéng
蓝和白
lán hé bái

hēi

I can sing a 彩虹,
I can sing a cǎi hóng
sing a 彩虹,
sing a cǎi hóng
sing a 彩虹 too!
sing a cǎi hóng too!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...