Chinese Names

As many Chinese people have English names, many foreign people have Chinese names. The translated Chinese names do not follow the traditional rules for Chinese people. They are mainly translated based on the pronunciation of the name in other languages. Each character in the names does not have special meanings in most cases. And sometimes, the names can be of several characters while the typical Chinese names are normally 2-3 characters long.

For names in Asian languages, as some Asian languages such as Japanese and Korean share some similarities to Chinese language, for example, characters are also used in these languages although the pronunciation can be totally different. In such cases, the names are usually translated based on the written form rather than the pronunciation.

The names below is just a collection of commonly used names and the names suggested by the readers. If you wonder how to say your name in Chinese, write us an email at [email protected] and we’ll add your Chinese name in the last!

 

A

 • Abel 阿贝尔 (ā bèi ěr )
 • Adam  亚当 (yà dāng )
 • Aidan 艾丹 (Aì dān )
 • Aimee 艾美 (Aì měi)
 • Ajna 艾娜 (ài nà )
 • Akiva 阿姬娃 (ā jī wá )
 • Alanna 阿拉娜 (ā lā nà )
 • Albert 阿尔伯特 (ā ěr bó tè )
 • Alessandra 阿蕾桑德拉 (Ā lěi sāng dé lā)
 • Alex 阿列克斯 (Ā liè kè sī)
 • Alexander= 亚历山大 (yà lì shān dà )
 • Alexandra 亚历山德拉 (yà lì shān dé lā )
 • Amanda 阿曼达 (ā màn dá )
 • Amandine 阿芒丁 (ā máng dīng )
 • Amalia 阿玛丽亚 (ā mǎ lì yà )
 • Amelie 阿梅丽 (ā méi lì )
 • Andrew 安德鲁 (ān dé lǔ)
 • An’lee 安丽 (ān lì)
 • Anna 安娜 (ān nà )
 • Annabelle 安娜贝拉 (ān nà bèi lā )
 • Antoinette 安托瓦内特 (Ān tuō wǎ nèi tè )
 • Antonia 安托妮娅 (ān tuō ní yà )
 • Ashanti 阿善蒂 (Ā shàn dì)
 • Attila 阿蒂拉 (ā tí lā )

B

 • Bailey 贝莉 (bèi lì )
 • Barbara 笆笆拉 (bā bā lā )
 • Benjamin 本杰明 (bén jié míng )
 • Bethany 贝塔尼 (bèi tǎ ní )
 • Bianca 碧昂卡 (bì áng kǎ )
 • Brian 布莱恩 (Bù lái ēn)
 • Brianna 布里安娜 (bù lǐ ān nà )
 • Brittany 布里塔尼(Bù lǐ tǎ ní )
 • Bryan 布莱恩 (bù lái ēn )

C

 • Carmen 卡门 (kǎ mén )
 • Carina 卡莉娜 (kǎ lì nà )
 • Carlos 卡洛斯 (kǎ luò sī )
 • Caroline 卡罗琳 (kǎ luó lín )
 • Carolyn 卡洛林(kǎ luò lín )
 • Catriona 卡崔娜 (kǎ suī nà )
 • Celia 希莉娅 (xī lì yà )
 • Charlie 查利 (chá lì )
 • Charlotte 夏绿蒂(xià lǜ dì )
 • Chelsey 切尔西(qiè ěr xī )
 • Chiara 基娅拉 (jī yà lā )
 • Chris 克里斯 (kè lǐ sī )
 • Christian 克里斯蒂安 (kè lǐ sī dì ān )
 • Christoph 克来斯多夫 (kè lái sī duō fū )
 • Christos 克来斯多 (kè lǐ sī dō )
 • Ciara 塞拉 (sài lā )
 • Clara 克莱拉 (kè lái lā )
 • Conner 康纳 (kāng nà )
 • Conor 康纳 (kāng nà )
 • Crista  克里斯塔 (kè lǐ sī tǎ )

D

 • Daisy 戴西(dài sī )
 • Daniel 丹尼 (dān ní )
 • Declan 迪克兰 (dí kè lán )
 • Delaney 德蕾妮 (dé léi ní )
 • Demi 德米 (dé mǐ )
 • Devin 德文 (dé wén )
 • Didi 迪迪 (dí dí )
 • Dylan 迪伦 (dí lún )

E

 • Ecem 艾查姆(ài chá mǔ )
 • Ella 艾拉(ài lā )
 • Ellen 艾伦(ài lún )
 • Elizabeth 伊丽莎白 (yī lì shā bá )
 • Emily 艾米莉 (ài mǐ lì )
 • Emma 艾玛 (ài mǎ )
 • Erin 伊琳 (yī yín )
 • Ethan 伊桑 (yī sāng )
 • Eugene 尤金(yóu jīn )
 • Evan  伊万 (yī wàn)

F

 • Fabiola 法比奥拉 (fā bǐ ōu lā )
 • Filip 菲利普 (fēi lì pú )
 • Finn 芬 (fēn )
 • Fionn 菲奥恩 (fēi ào ēn )

G

 • Gabriel 加布里埃尔 (jiā bù lǐ āi er )
 • Gal 加尔 (jiā er )
 • Genevieve 热纳维耶芙 (Rè nà wéi yē fú )
 • Gerardo 赫拉尔多 (Hè lā r duō)
 • Gianna 吉安娜 (jí ān nà )
 • Gianni 江安尼 (jiāng ān ní )
 • Gillian 吉利安 (jí lì ān )
 • Guus  古斯 (gǔ sī )

H

 • Haley  哈莉 (huò ěr tè )
 • Hayley 海莉 (Hǎi lì)
 • Holt 霍尔特 (huò ěr tè )
 • Hope 侯普 (hóu pǔ )
 • Hugh 修(xiū )

I

 • Ica 依卡 (yī kǎ )
 • Irenz 伊内丝 (yī nèi sī )
 • Iris 艾里斯 (ài lǐ sī )
 • Isabella 伊萨贝拉 (伊萨贝拉 )
 • Isaiah 伊萨亚 (yī shà yà )
 • Izaac 伊萨克 (yī sà kè)

J

 • Jack 杰克 (jié kè )
 • Jacob 雅各布 (yǎ gè bù )
 • Jacqueline 杰奎琳 (jié kuí lín )
 • Jaden 杰登 (jié dēng )
 • James 詹姆斯 (zhān mǔ sī )
 • Jamie 杰米 (jí mǐ )
 • Jan 雅恩 (yǎ ēn )
 • Jane 简 (jiǎn )
 • Jasmine 詹斯敏(zhān sī mǐn )
 • Jazzlyn 杰斯林(jié sī lín )
 • Jedd 杰得(jié dé )
 • Jedidiah 洁蒂黛雅 (jié dì dài yǎ )
 • Jenna 珍娜 (zhēn nà )
 • Jenny 珍妮 (zhēn ní )
 • Jessie 杰西 (jié xī )
 • Jill 吉尔 (hí er )
 • J’naya 吉娜雅 (jí nà yǎ)
 • John 约翰 (yuē hàn )
 • Jonas 乔纳斯 (qiáo nà sī )
 • Joseph 约瑟夫 (yuē sè fū )
 • Joshua 约书亚 (yuē shū yà )
 • Juliana 朱利娅娜 (Zhū lì yà nà)

K

 • Kacey 凯茜 (kǎi xī )
 • Karl 卡尔 (kǎ ěr)
 • Katie 凯蒂 (kǎi dì )
 • Katlyn 凯瑟琳 (kǎi sè lín )
 • Kayla 凯拉(kǎi lā )
 • Kaylee 凯莉 (kǎi lì )

L

 • Laetitia 莱堤西亚 (Lái tí xī yǎ)
 • Lara 劳拉(láo lā )
 • Lauren 劳伦 (láo lún )
 • Leah 蕾雅 (lěi yǎ )
 • Leon 雷奥(léi ào)
 • Leonard 雷奥纳尔(léi ào nà ér )
 • Leslie 莱丝莉(lái sī lì )
 • Levi 利瓦伊 (lì wǎ yī )
 • Liliana 莉莉亚娜 (lì lì ān nà )
 • Lilli / Lily 莉莉 (lì lì )
 • Lizzie 莉琪 (lì qí )
 • Logan 露甘 (Lòu gān)
 • Luca 卢卡 (lú kǎ )
 • Lucy 露西(lù xī )
 • Ludwig 路德维希 (lù dé wéi xī )

M

 • Macey  梅茜(méi xī )
 • Macklin  麦克林(mài kè lín )
 • Maddy  玛迪 (mǎ dí )
 • Madeline  玛德琳 (mǎ dé lín )
 • Maia  玛雅 (mǎ yǎ )
 • Malique 马力可 (mǎ lì kě )
 • Marcel  马塞尔 (mǎ sài er )
 • Marcella  玛尔瑟拉 (mǎ ěr sè lā )
 • Marco 马尔寇 (mǎ ěr kòu )
 • Maria  玛丽亚 (mǎ lì yà )
 • Mate  玛特 (mǎ tè )
 • Megan  梅根 (méi gēn )
 • Michael  麦克尔 (mài kè lǐ )
 • Michelle  米歇尔 (mǐ xiē er)
 • Milan  米岚 (mǐ lán )
 • Miracle  密拉克 (mì lā kè )
 • Molly  茉莉 (mò lì )
 • Monica  莫妮卡 (mò ní kǎ )
 • Monique  莫尼克 (Mò ní kè)
 • Montana  蒙塔娜 (méng tǎ nà )
 • Murielle  穆丽尔 (mù lì ér )
 • Mutiara  慕提阿拉 (mù tí ā lā )

N

 • Naomi  内奥米 (nèi ào mǐ )
 • Natasha  娜塔莎 (nà tǎ shā )
 • Nathan  内森 (nèi sēn )
 • Nathaniel  纳坦耶 (Nà tǎn yē)
 • Natricia  娜特瑞霞 (nà tè ruì xiá )
 • Nezareth  内扎雷特 (neì zhā léi tè )
 • Niklas  尼克拉斯 (ní kè lā sī )
 • Noah  诺阿 (nuò ā )
 • Noelle  诺尔 (nuò ěr )
 • Nora  诺拉 (Nuò lā )

O

 • Ole 欧雷 (ōu léi)
 • Oliver 奥利弗 (aò lì fú)
 • Olivia 欧莉维娅 (ōu lì wéi yà )
 • Owen 欧文 (ōu wén )

P

 • Page 佩吉 (peì jí)
 • Paul 保尔 (bǎo er )
 • Pearl 珍珠 (zhēn zhū )
 • Peter 佩特 (pèi tè )
 • Peyton 佩特恩 (pèi tè ēn )
 • Phoebe 菲贝 (fēi bèi )

Q

R

 • Rebekah 丽贝卡 (lì bèi kǎ )
 • Reece 里斯 (lǐ sī )
 • Remi 雷米 (Léi mǐ)
 • Richard 理查 (chá lǐ )
 • Rioba 拉柏 (lā bó )
 • Robert 罗宾 (luó bó tè )
 • Robin 罗宾 (luó bīn )
 • Roma 罗玛 (luó mǎ )
 • Ronja 忈佳 (rén jiā )
 • Ronnie 罗尼 (luó ní )

S

 • Safwan 萨福宛 (sà fú wán )
 • Samara 萨玛拉 (sà mǎ lā )
 • Samira 萨米拉 (sà mǐ lā )
 • Sandra 桑德拉 (桑德拉 )
 • Sarah 莎拉 (shā lā )
 • Sariyah 萨里雅 (sà lǐ yǎ )
 • Sasha 萨沙 (sà shā )
 • Savana 萨凡娜 (sà fán nà)
 • Sebastian 赛巴斯蒂安 (sài bā sī tì ān )
 • Shauna 邵娜(shào nà )
 • Shona 莎纳 (shà lā )
 • Silvia 西尔维亚 (xī ér wéi yà )
 • Soleilmoon 苏蕾穆恩 (sū lěi mù ēn )
 • Sophia 苏菲娅 (sū fēi yà )
 • Stricklin 斯翠克林 (sī cuì kè lín )
 • Susan 苏珊 (sū shān )
 • Susie 苏西 (sū sī )
 • Suzette 苏塞特 (sū sāi tè )

T

 • Taylor 泰勒 (tài lè )
 • Teagan 提根 (tí gēn )
 • Tessa 特萨 (tè sà )
 • Thomas 托马斯 (tuō mǎ sī )
 • Tim 蒂姆 (dì mǔ )
 • Traci 翠西 (cuì xī)
 • Tristan 特里斯坦 (tè lǐ sī tǎn )
 • Tyler 泰勒 (tài lè )

U

 • Uli 乌丽 (wū lì )

V

 • Valentine 瓦伦汀 (wǎ lún tīng )
 • Verena 维勒娜 (wéi lè nà )
 • Vicky 维吉 (wéi jí )
 • Vivienne 薇薇恩 (wēi wēi ēn )

W

 • William 威廉 (wēi lián )

X

Y

 • Yolanda 约兰达 (yuē lán dá )
 • Yvonne 伊冯 (yī féng )

Z

 • Zachary 扎卡里 (zhā kǎ lǐ )
 • Zion 再恩 (zài ēn )
 • Zoe 佐伊 (zuǒ yī )
Share it

You cannot copy content of this page