Tag: Chinese quote

Chinese Quote 27

要想评判一个人,先穿他的靴子走上一英里路。 yào xiǎng píng pàn yí gè rén, xiān chuān shàng tā de xuē zi zǒu shàng yì yīng lǐ lù. Don’t judge a man until you have walked a mile in his boots. photo credit: Chris A....

Read More

Want More?