Little Bee

小蜜蜂嗡嗡嗡, xiǎo bì fēng wēng wēng wēng 飞到西来飞到东。 fēi dào xī lái fēi dào dōng 采花蜜香喷喷, cǎi huā mì xiāng pēn pēn 高高兴兴回家了。 gāo gāo xìng xìng huí jiā...

Read More