Tick tack, time flies by. Let’s have a look at how Chinese people say about time:

  • 时不我待。
   shí bù wǒ dāi
   Time and tide wait for no man.
  • 时间是医治一切创伤的良药。
   shí jiān shì yī zhì yí qiè chuàng chāng de liáng yào
   Time cures all things.
  • 光阴似箭。
   guāng yīn sì jiàn
   Time flies.
  • 时间就是金钱。
   shí jiān jiù shì jīn qián
   Time is money.
  • 时光流逝,不可复得。
   shí guāng liú shì, bù kě fù dé
   Time lost cannot be won again.
  • 时间不能倒流。
   shí jiān bù néng dào liú
   Time past cannot be called back again.
  • 我生待明日,万事成蹉跎。
   wǒ shēng dài míng rì, wàn shì chéng cuō tuó
   Tomorrow never comes.
  • 昨日不会重现
   zuó rì bú huì chóng xiàn
   No one can call back yesterday.
  • 亡羊补牢,为时未晚。
   wáng yáng bǔ láo, wéi shí weì wǎn
   Never too old to learn, never too late to turn.
  • 岁月既往,一去不回
   suì yuè jí wǎng, yí qù bù huí
   Lost time is never found again.
  • 人生苦短。
   rén shēng kǔ duǎn
   Life is but a span.

 

photo credit: Andrea Zamboni

Interested in more Chinese Proverbs? Read on
Chinese Proverbs on Friendship
Chinese Proverbs on Books

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...