A children’s song. Excellent for young Chinese learners.

小青蛙
xiǎo qīng wā

小小青蛙跳得高呀,
xiǎo xiǎo qīng wā tiào de gāo ya
跳啊跳呀一二一
tiào a tiào a yī èr yī
池塘里面抓害虫呀,
chí táng lǐ miàn zhuā hài chóng ya
刮刮叫呀刮刮叫
guā guā jiào ya guā guā jiào

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...