Excess of sorrow laughs, excess of joy weeps.

至悲是笑,至乐是哭。

zhì bēi shì xiào, zhì lè shì kū

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...