Traffic Light

红绿灯 hóng lǜ dēng 小汽车,嘀嘀嘀, xiǎo qì chē, dī dī dī 宝宝来当小司机 bǎo bao lái dāng xiāo sī jī 向左转,向右转 xiàng zuǒ zhuàn, xiàng yòu zhuàn 嘀嘀嘀呀嘀嘀嘀 dī dī dī ya dī dī dī 小汽车,嘀嘀嘀, xiǎo qì chē, dī dī dī 宝宝来当小司机 bǎo bao lái dāng xiāo sī jī 红灯停,绿灯行, hóng dēng tíng, lǜ dēng xíng 嘀嘀嘀呀嘀嘀嘀 dī dī dī ya dī dī...

Read More