Song of Rainbow

Rainbow has seven colors. This easy song teaches the seven colors of a rainbow. 彩虹歌 cǎi hóng gē 红色, 黄色,粉红,绿 hóng sè, huáng sè, fén hóng, lǜ, 紫和橙 zǐ hé chéng 蓝和白 lán hé bái 黑 hēi I can sing a 彩虹, I can sing a cǎi hóng sing a 彩虹, sing a cǎi hóng sing a 彩虹 too! sing a cǎi hóng...

Read More