Little Frog

A children’s song. Excellent for young Chinese learners. 小青蛙 xiǎo qīng wā 小小青蛙跳得高呀, xiǎo xiǎo qīng wā tiào de gāo ya 跳啊跳呀一二一 tiào a tiào a yī èr yī 池塘里面抓害虫呀, chí táng lǐ miàn zhuā hài chóng ya 刮刮叫呀刮刮叫 guā guā jiào ya guā guā...

Read More