Little Fish Swim

小鱼游 xiǎo yú yóu 海大大,鱼小小 hǎi dà dà, yú xiǎo xiǎo The sea is large, the fish are small 鱼在海中到处跑 yú zài hǎi zhōng dào chù pǎo Little fish swim everywhere 鱼儿跑,不用脚 yú er pǎo, bú yòng jiǎo Fish swim, without feet 尾巴轻轻摇啊摇 wěi bā qīng qīng yáo a yáo The tail gently sway in the...

Read More