Drive the Train

开火车 kāi huǒ chē 小板凳,摆成排 xiǎo bǎn dèng, bǎi chéng pái 宝宝宝宝坐上来 bǎo bao bǎo bao zuò shàng lái 宝宝宝宝坐上来 bǎo bao bǎo bao zuò shàng lái 呜呜呜,我们的火车跑得快 wū wū wū, wǒ mén de huǒ chē pǎo de kuài 我们的火车跑得快 wǒ mén de huǒ chē pǎo de...

Read More