Big Apple

大苹果 dà píng guǒ 我是一个大苹果, 大苹果, wǒ shì yí gè dà píng guò, dà píng guǒ, I am a big apple, big apple 小朋友们都爱我,都爱我 xiǎo péng yǒu mén dōu ài wǒ, dōu ài wǒ All the children love me, love...

Read More