Little White Boat is a beautiful children’s song in Chinese.

小白船

lan lan de tian kong yin he li
蓝 蓝 的 天 空 银 河 里
you zhi xiao bai chuan

有 只 小 白 船
chuan shang you ke gui hua shu

船 上 有 棵 桂 花 树
bai tu zai you wan

白 兔 在 游 玩
jiang er jiang er kan bu jian

桨 儿 桨 儿 看 不 见
chuan shang ye mei fan

船 上 也 没 帆
piao ya piao ya piao xiang xi tian

飘 呀 飘 呀 飘 向 西 天

In the blue sky milky way
There is a little white boat

little white boat _thumbnail

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...