3

You must know the melody of “Row Row Row Your Boat”, here you can find its Chinese version, although it is about little bees.

小蜜蜂嗡嗡嗡,
xiǎo bì fēng wēng wēng wēng
飞到西来飞到东。
fēi dào xī lái fēi dào dōng
采花蜜香喷喷,
cǎi huā mì xiāng pēn pēn
高高兴兴回家了。
gāo gāo xìng xìng huí jiā liǎo

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...