Happy New Year!
May all your wishes come true!

 

新年好!
祝你所有的愿望都能实现!

 


xīn nián hǎo!
zhù nǐ suǒ yǒu de yuàn wàng dōu néng shí xiàn!

photo credit: artisrams

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...