photo credit: thewamphyri

船到桥头自然直。
chuán dào qiáo tóu zì rán zhí
Cross that bridge when one comes to it.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...