All work and no play make Jack a dull boy.
只会用功不玩耍,聪明孩子也变傻。
zhǐ huì yòng gōng bù wán shuǎ , cōng míng hái zǐ yě biàn shá

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...