This song features a situation that two kids call each other. There are some useful sentences:

打电话
dǎ diànhuà
Make a Call

两个小娃娃呀,
liǎng gè xiǎo wá wa ya,
正在打电话呀。
zhèng zài dǎ diàn huà ya
喂喂喂,
weì wei wei
你在哪里呀
nǐ zài nǎ lǐ ya
哎哎哎
ài ai ai
我在幼儿园。
wǒ zài yòu ér yuán

两个小娃娃呀,
liǎng gè xiǎo wá wa ya,
正在打电话呀。
zhèng zài dǎ diàn huà ya
喂喂喂,
weì wei wei
你在做什么
nǐ zài zuò shěn mé
哎哎哎
ài ai ai
我在学唱歌。
wǒ zài xué chàng gē

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...