“Itsy Bitsy spider climbing up the spout
Down came the rain and washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
Now Itsy Bitsy spider went up the spout again!”

一只两只蜘蛛爬呀爬出来,
yī zhī liǎng zhī zhī zhū pá ya pá chū lái
雨水落下来帮它洗洗澡,
yǔ shuǐ luò xià lái bāng tā xǐ xǐ zǎo
太阳出来了照着它身体呀
tài yáng chū lái le zhào zhé tā shēn tǐ ya
一只两只蜘蛛爬呀爬出来
yī zhī liǎng zhī zhī zhū pá ya pá chū lái

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...